Vandværket består af råvandsboring, tank og teknikrum. Råvandsboringen ligger i et betonrør hvor også råvandspumpen findes. Her findes også pejlerør til kontrol af vandhøjde i boringen.

Pejlinger af grundvandet giver nyttige oplysninger, som kommunen og det statslige miljøcenter skal bruge i forbindelse med kortlægning, indsatsplaner og overvågning af grundvands-ressourcen i kommunen.

Vandværket har også selv en stor interesse i at kende grundvandets højde for at sikre sig imod, at det synker – med risiko for kommende vandmangel.

Vandværket råder over pejleudstyr. Ved at klikke på billedet til høre kan du se borejournalen. Husk at bruge browserens tilbageknap hvis du vil blive på siden. 

Fra grundvandspumpen sendes råvandet til filtrene i teknikrummet. Filtrene er Silhorko NSB trykfiltre, som fjerner jern, mangan,
ammonium og neutraliserer aggressiv kulsyre, og frafiltrerer
mekaniske urenheder.

Det automatiske trykfilter, anvendes hvis man ikke ønsker at foretage manuelle returskylninger. Styringspanelet gør det let at programmere, hvornår filtret skal skylle. Stiger vandforbruget, eller ændrer råvandet karakter, kan man let og uden videre omprogrammere panelet, så det passer til de nye forhold.Vandværket har 2 nye trykfiltre der skyller automatisk.Hvert filter skylles 1 gang om ugen.
Råvandet er af så god kvalitet, at det uden risiko kan ledes udenom filtrene og direkte til aftagerne. Derfor er vi i stand til at lave stort set alle reparationer og udskiftninger på anlægget uden gene for forbrugerne.  Filtrene serviceres 1 gang årligt af Silhorko A/S